Zrównoważony rozwój stanowi integralną część działalności Grupy NorDan. Platforma wartości „Perfekt Samspill" zakłada, że zrównoważony rozwój stanowi wspólny wątek dla naszych produktów, sposobu pracy i podejmowanej odpowiedzialności.

Troska o środowisko jest naturalnie wpisana w działalność grupy NorDan od dziesięcioleci. Strategia całej grupy „ecoDigital ready" traktuje ulepszenia w zakresie ochrony środowiska i cyfryzacji jako nieodłączną część zrównoważonego rozwoju. Korzystając z tych ram, opracowujemy najlepsze rozwiązania przy użyciu najbardziej odpowiednich narzędzi.

Grupa NorDan zdefiniowała cztery konkretne obszary, na których koncentruje się jej praca na rzecz zrównoważonego rozwoju: wartości lokalne, koncentracja na ludziach, efektywne wykorzystanie zasobów oraz wdrażanie i partnerstwo. Obszary te są zakorzenione w naszych wartościach i wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wartości lokalne

Godziwe warunki pracy sprzyjają zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu, odziaływującemu pozytywnie na pojedynczego człowieka i środowisko pracy jako całość. Nasze działania przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego i wzrostu dobrobytu na przestrzeni czasu.

Jesteśmy świadomi naszej roli jako ważnego pracodawcy w naszych lokalnych społecznościach. Bierzemy na siebie odpowiedzialność społeczną poprzez wytwarzanie solidnych i trwałych produktów przy minimalnym wykorzystaniu zasobów.

Koncentracja na ludziach

Wspieramy dobre samopoczucie każdego pracownika i nieustannie pracujemy nad poprawą miejsca pracy. Jesteśmy bezpiecznym, promującym zdrowie i dobrym miejscem pracy z niską absencją i bardzo niewielką liczbą poważnych wypadków

Nasze podejście do równości zaczyna się od równego traktowania wszystkich kobiet i mężczyzn, bez względu na tożsamość, religię, sprawność funkcjonalną czy wiek. Każdemu oferujemy takie same możliwości, dzięki czemu jego osobiste zasoby zostają w pełni wykorzystywane.


Efektywne wykorzystanie zasobów

Zrównoważona infrastruktura generuje pozytywne efekty i wspiera wzrost gospodarczy. Działamy w sposób wysoce efektywny pod względem wykorzystania zasobów. Przyjazne dla środowiska techniki i procesy przemysłowe wspierają zrównoważony rozwój.

Dążymy do dostarczania produktów zasobooszczędnych i energooszczędnych, wytwarzanych w sposób zrównoważony. Dążymy do stworzenia bezpiecznej gospodarki obiegowej, w której materiały mogą być ponownie wykorzystane i/lub poddane recyklingowi bez szkody dla środowiska i ludzi.


Wdrażanie i partnerstwo

Prace Grupy NorDan koncentrują się na wdrażaniu konkretnych ulepszeń i innowacji w celu wywarcia pozytywnego wpływu na branżę budowlaną i osiągnięcia sukcesu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. W związku z tym pełnimy aktywną rolę w ramach partnerstwa z naszymi dostawcami, klientami oraz klastrami badawczymi i przemysłowymi. Cel 17 jest zarówno naszym celem, jak i naszą metodą na osiągnięcie sukcesu w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy NorDan.


Wyniki stosowania
koncepcji zrównoważonego
rozwoju przez
Grupę NorDan:

Wewnętrzne

 • Szeroka gama produktów zgodnych z naszym dającym doskonałe wyniki standardem Passiv. Niskie wartości współczynnika U i długa żywotność zapewniają znacznie lepszą wydajność energetyczną i mniejszy wpływ na środowisko.
 • Aktywne zachęcanie klientów do wyboru bardziej energooszczędnych rozwiązań
 • Znaczący nacisk na równość wewnątrz organizacji
 • Wyprzedzanie trendów w zakresie dokumentacji i deklaracji produktów z perspektywy cyklu życia i zrównoważonego rozwoju
 • Innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju, takie jak drukowanie 3D produktów z nadających się do recyklingu materiałów biokompozytowych
 • Aktywne działania w celu zastąpienia substancji chemicznych w ramach REACH
 • Promowanie zdrowia wszystkich pracowników poprzez konkurs aktywności myPULS
 • NorDan jest znaczącym pracodawcą w miejscach, w których zlokalizowane są nasze zakłady i jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności w społecznościach, w których działamy.

Zewnętrzne

 • Grupa NorDan nawiązała współpracę z organizacją Save the Children, wspierając jej inicjatywę „Bezpieczny powrót do szkoły".
 • Partnerstwo i wkład w istniejące inicjatywy w zakresie etykietowania, takie jak Nordic Swan i BREEAM.
 • Pozyskiwanie drewna z lasów o zrównoważonej gospodarce leśnej poprzez PEFC i FSC.
 • Przyznanie m.in:
  • „International Quality Innovation Award" dla NorDan AB za okna drukowane 3D z nowoczesnych, zrównoważonych surowców (2020)
  • „Najbardziej zrównoważony produkt 2020" na platformie BIMobject.com
  • “Apprentice Enterprise of the Year" przyznane NorDan AS przez okręg Rogaland (2017