\ Polityka prywatności

I. Wstęp

NorDan Sp. z o.o. (dalej „NorDan”) działa z poszanowaniem prywatności każdego Klienta, Kontrahenta, Pracownika czy Użytkownika Internetu, odwiedzającego stronę Internetową NorDan zainteresowanego jej działalnością. Polityka Prywatności stanowi podstawowy dokument określający zasady i normy, którymi NorDan kieruje się przy przetwarzaniu danych osobowych osób (dalej „Użytkowników”) odwiedzających stronę internetową www.nordan.pl. Niniejsza Polityka opisuje, jakie dane osobowe są przetwarzane w związku z obsługą strony internetowej, jaki jest cel przetwarzania, jakie zabezpieczenia stosuje NorDan przy przetwarzaniu danych osobowych, jak wygląda przekazywanie danych osobowych innym odbiorcom, jakie są stosowane przez NorDan technologie, jakie prawa mają Użytkownicy. Ważne zastrzeżenie: Polityka dotyczy wyłącznie strony internetowej www.nordan.pl i nie odnosi się do innych witryn internetowych – nawet tych, które odwiedzane są za pośrednictwem strony www.nordan.pl i linków na stronie umieszczonych.

NorDan przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych oraz Administratorem strony internetowej www.nordan.pl jest

„NorDan” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Powodowie 54 (64-200 Wolsztyn), zarejestrowana pod numerem KRS 0000127807, NIP 9231548435.

We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się z NorDan poprzez powyższe dane kontaktowe bądź na adres mailowy iod@nordan.pl

III. W jakim celu i w jakim zakresie przetwarzane są dane osobowe Użytkowników?

W związku z odwiedzaniem przez Użytkowników strony internetowej www.nordan.pl NorDan przetwarza udostępnione dane osobowe, tj. dane umożliwiające w sposób bezpośredni lub pośredni identyfikację osoby fizycznej, w tym w szczególności:

 • adres IP Użytkowników
 • adres URL żądania
 • dane identyfikacyjne urządzenia wykorzystywanego przez Użytkowników
 • czas spędzony na stronie www.nordan.pl
 • język oraz typ używanej przez Użytkowników przeglądarki
 • informacje zapisywane w dziennikach serwera
 • dane używanej przeglądarki internetowej
 • dane geolokalizacyjne
 • data i godzina w momencie odwiedzin
 • używany system operacyjny

oraz, w przypadku odwiedzenia strony www.nordan.pl za pośrednictwem urządzeń mobilnych, jak telefon komórkowy lub tablet, takie dane jak, np.:

 • dane identyfikujące model i markę urządzenia
 • dane identyfikujące system operacyjny, na jakim Użytkownicy pracują.

Powyższe dane NorDan zbiera przede wszystkim w celach informacyjnych, analitycznych i statystycznych, dodatkowo, aby móc informować Użytkowników o działalności NorDan i zmianach w jej działalności w celu ustalenia, jakie treści na stronie internetowej są najbardziej interesujące dla Użytkowników, w jaki sposób NorDan może ulepszyć sposób przekazywania informacji poprzez sieć Internet, jak również w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikami.

IV. Jakie technologie, środki techniczne są stosowane?

NorDan korzysta na stronie www.nordan.pl z plików „cookie” (tzw. ciasteczka) w celu udoskonalenia strony internetowej i zapewnienia Użytkownikom lepszej i bardziej dostosowanej do ich potrzeb oferty i bardziej jasnego przekazu informacji, m.in. poprzez:

 • oszacowanie liczby Użytkowników odwiedzających stronę internetową oraz zwyczajów korzystania ze strony
 • przechowanie informacji na temat preferencji Użytkowników, co pozwoli na dostosowanie strony internetowej do zainteresowań poszczególnych Użytkowników

Pliki „cookies” to informacje tekstowe o niedługiej treści, które zapisywane są na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do odwiedzenia strony internetowej i które mogą być odczytywane przez NorDan lub inne podmioty, z których usług NorDan korzysta.

Co także istotne, przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają korzystanie z plików „cookies” na stronach internetowych i na urządzeniach służących do korzystania z sieci Internet. Tym samym przy pierwszym korzystaniu ze strony internetowej www.nordan.pl konieczne jest wyrażenie zgody na użycie plików „cookies”. Zgoda może być zawsze cofnięta. Jeśli Użytkownicy nie chcą dalszego stosowania plików „cookies”, można zmienić ustawienia dotyczące tej technologii w ustawieniach używanej przeglądarki. Jednakże zablokowanie możliwości korzystania z plików „cookies” może wpłynąć na niemożliwość korzystania z określonych funkcji strony internetowej www.nordan.pl.

Przeglądarki różnią się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Wyjaśnienia można znaleźć w menu pomocy w każdej przeglądarce, które wyjaśnia, w jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.

Linki dla poszczególnych przeglądarek:

NorDan korzysta przy obsłudze strony internetowej www.nordan.pl również z Sygnalizatorów Sieci Web, które umożliwiają NorDan gromadzenie pewnych informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej, w tym na przykład dotyczących liczby Użytkowników odwiedzających każdą stronę i zakładki, danych o ruchu sieciowym, lokalizacji, logowaniach oraz innych danych komunikacyjnych, informacji dotyczących odwiedzanych zasobów oraz informacji o komputerze Użytkownika, połączeniu internetowym. Sygnalizatory są wykorzystywane do sporządzania zbiorczych statystyk dotyczących korzystania ze Strony oraz do weryfikacji integralności systemu i serwera.

Strona www.nordan.pl wykorzystuje wbudowaną funkcję YouTube do odtwarzania filmów wideo dostawcy „YouTube, który należy do Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google LLC z siedzibą w USA posiada certyfikat zgodności z europejską umową o ochronie danych „Privacy Shield”, która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie „YouTube” można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy usługi pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy

V. Czy dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zebrane przez NorDan dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). NorDan nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

VI. Kto jest odbiorcą danych osobowych – komu przekazywane są dane osobowe?

Odbiorcą danych osobowych Użytkowników są przede wszystkim podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie NorDan na podstawie odrębnych umów. Są to m.in. podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, obsługą strony internetowej i pomagają w zarządzaniu stroną www.nordan.pl. Odbiorcami będą również inne podmioty wchodzące w skład grupy NorDan Gruppen AS, wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W wypadkach przewidzianych przepisami prawa i na podstawie prawnie uzasadnionego żądania, dane osobowe będą też przekazywane innym odbiorcom, np. organom publicznym, organom administracji, wymiarowi sprawiedliwości, Policji. Dane osobowe mogą być również przekazywane na żądanie osoby, której dotyczą.

VII. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od woli Użytkowników. Jednak należy zaznaczyć, iż podanie danych osobowych będzie konieczne, np. przy próbie nawiązania kontaktu mailowego z NorDan. Odmowa udostępnienia danych uniemożliwi nawiązanie kontaktu.

VIII. Jakie są prawa Użytkowników?

Każdy z Użytkowników, których dane są przetwarzane przez NorDan, ma szereg praw, w tym:

 1. Prawo dostępu do danych i w tym zakresie do uzyskania kopii danych przetwarzanych przez NorDan
 2. Prawo żądania sprostowania danych, jakie są przetwarzane przez NorDan
 3. Prawo żądania usunięcia danych. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, gdy nie istnieją podstawy prawne dalszego przetwarzania danych osobowych przez NorDan
 4. W przypadku oparcia przetwarzania danych osobowych na zgodzie, prawo do cofnięcia zgody, z tym jednak zastrzeżeniem, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, przed wycofaniem zgody
 5. Prawo przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania danych od NorDan, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i prawo przesłania tych danych innemu administratorowi danych (w wypadkach przewidzianych prawem)
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw przy przetwarzaniu danych osobowych.

Aby zgłosić żądanie realizacji któregokolwiek z powyższych praw, wystarczy kontakt z Administratorem Danych (dane kontaktowe wskazane w pkt. II. Polityki)

IX. Jak długo NorDan przetwarza dane osobowe?

NorDan zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji określonych celów. Po upływie takiego okresu dane zostaną nieodwracalnie zniszczone lub usunięte i nie będzie możliwym ich dalsze przetwarzanie przez NorDan.

Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.

NorDan przechowuje także dane o charakterze archiwalnym. Po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe osób fizycznych, w tym dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody NorDan będzie przechowywał przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym NorDan jest zobowiązany do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

X. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, jeśli dojdzie do współpracy między NorDan i Użytkownikiem), m.in. realizacja transakcji sprzedażowych, obsługa w zakresie zgłaszanych pytań droga e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych, obsługa reklamacji
 • art. 6 ust.1 lit. a RODO (tzn. przetwarzanie jest oparte dobrowolnej zgodzie Użytkownika, niezależnie od tego, czy dojdzie do nawiązania współpracy stron), m.in. cele marketingowe, zapisywanie danych w plikach cookies, proces rekrutacyjny
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na NorDan, takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny, obowiązek dokonywania rozliczeń podatkowych, obowiązek odpowiedzi na zapytanie uprawnionych podmiotów)
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, uzasadnione jest słusznym interesem Administratora i celem przetwarzania, m.in. w zakresie zapewnienia jak najlepszego przekazu informacji na stornie internetowej dla Użytkowników, zapewnienie najlepszej formy umożliwienie kontaktu Użytkowników z NorDan).

XI. Jakie zabezpieczenia danych osobowych są stosowane?

NorDan podejmuje wszelkie starania, aby dane osobowe Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.nordan.pl były właściwie zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w tym RODO. NorDan korzysta wyłącznie z pomocy podmiotów zapewniających właściwe przetwarzanie danych osobowych, zobowiązanych do odpowiedniego działania na podstawie zawartych pisemnych umów przetwarzania danych osobowych. NorDan stosuje zabezpieczenia informatyczne oraz techniczne uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.

XII. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. W przypadku zmiany Polityki Prywatności informacja o zmianach będzie udostępniona na stronie głównej www.nordan.pl.

COOKIE

Jak korzysamy z plików cookie?

Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Na tej stronie wyjaśniamy dalej, w jaki sposób korzystamy z plików cookie i jakie wybory możesz podjąć w odniesieniu do naszych plików cookie.

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe składające się z liter i cyfr. Są one wysyłane z serwerów internetowych naszych lub naszych partnerów i przechowywane na twoim urządzeniu (takim jak komputer lub urządzenie mobilne). Można je przechowywać na dwa różne sposoby.

 • Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które znikają po zamknięciu przeglądarki lub aplikacji.
 • Stałe pliki cookie to pliki cookie, które pozostają na komputerze do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia.

Różne rodzaje plików cookie

Zarówno nasza strona internetowa, jak i inne, takie jak Facebook czy Google, mogą umieszczać pliki cookie na twoim komputerze podczas odwiedzania tej strony. Pliki cookie z odwiedzanej witryny są nazywane plikami cookie innych firm, a pliki cookie z innych witryn nazywane są plikami cookie stron trzecich.

Inne pliki, które są jak pliki cookie, to sygnały nawigacyjne w sieci Web i podobne techniki. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to małe przezroczyste obrazy graficzne, które można znaleźć w wiadomościach e-mail wysyłanych do Ciebie.

Dlaczego używamy plików cookie?

Używamy plików cookie, aby Twoja wizyta na naszej stronie była jak najlepsza i aby ją jeszcze bardziej ulepszyć. Ale nie przechowujemy żadnego numeru IP ani podobnych danych osobowych o tobie.

Funkcjonalne pliki cookie zwiększają komfort użytkowania

Zapisujemy pliki cookie na temat stron, na których byłeś, abyś czuł się tak płynnie, jak to możliwe, aby być na naszej stronie. Na przykład możemy to zrobić, aby nie trzeba było wyświetlać wyskakującego okna więcej niż raz.

Pliki cookie analizy pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową

Używamy plików cookie do gromadzenia ogólnych informacji analitycznych na temat korzystania z witryny, takich jak statystyki na naszych najpopularniejszych stronach. Dzięki otrzymanym informacjom możemy ulepszyć naszą sieć.

Usuń pliki cookie

Twoja przeglądarka lub urządzenie zazwyczaj pozwala ustawić, które pliki cookie mogą być przechowywane na twoim komputerze. Na przykład możesz zablokować wszystkie pliki cookie, zaakceptować tylko pliki cookie z odwiedzanej witryny lub usunąć wszystkie pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Zajrzyj do Ustawień.

Spis treści