\ Polityka prywatności
 1. Definicje

  1. NorDan: NorDan Sp. z o.o. z siedzibą w Powodowie 54 (64-200 Wolsztyn), zarejestrowana pod numerem KRS 0000127807, NIP 9231548435.
  2. Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Administrator: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Polityka: niniejsza Polityka prywatności zawierająca informacje o przetwarzaniu Danych osobowych oraz używaniu plików cookies i podobnych technologii śledzących w ramach Witryny.
  6. Witryna: strona internetowa Administratora, dostępna pod adresem: https://nordan.pl.
  7. Ty/Użytkownik/Klient: każda osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę, korzystająca z usług lub funkcjonalności Witryny lub też w inny sposób obsługiwana poprzez elektroniczne środki komunikacji.
 2. Informacje ogólne

  1. Celem niniejszej Polityki jest przekazanie ważnych informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są przez nas Twoje dane osobowe podczas odwiedzania naszej Witryny, korzystania z usług lub funkcjonalności Witryny lub też wykorzystywania Twoich danych osobowych w inny sposób za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
  2. Twoje dane osobowe są nam niezbędne abyśmy mogli m.in. zapewnić Ci pełne i bezproblemowe korzystanie z naszej Witryny internetowej, dostosowywać i udoskonalać naszą ofertę zgodnie z Twoimi potrzebami i preferencjami, prowadzić skuteczną komunikację z Tobą, realizować działania marketingowe i sprzedażowe, umożliwić Ci udział w procesach rekrutacyjnych, zabezpieczać naszą infrastrukturę IT, przeprowadzać analizy i statystyki związane z funkcjonowaniem strony oraz spełniać nasze zobowiązania prawne.
  3. Poniżej wyjaśniamy w jaki sposób będziemy wykorzystywać informacje na Twój temat, kto będzie odpowiedzialny za ich ochronę, a także opisujemy prawa, które przysługują Ci w związku z przekazaniem nam tych informacji.
 3. Administrator Twoich danych osobowych i jego dane kontaktowe

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NorDan Sp. z o.o. z siedzibą w Powodowie 54 (64-200 Wolsztyn), zarejestrowana pod numerem KRS 0000127807, NIP 9231548435.
  2. Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej lub za pośrednictwem wyznaczonego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych.
 4. Inspektor Ochrony Danych

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może nastąpić w następujący sposób:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@nordan.pl;
   • listownie na adres: NorDan Sp. z o.o., Powodowo 54, 64-200 Wolsztyn, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 5. W jakim celu, jak długo i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane?

  1. Korzystanie z Witryny lub kontakt z nami w ramach obsługi na odległość może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Otrzymane dane przetwarzamy z zachowaniem ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Kierując się tym, aby cele przetwarzania danych były dla Ciebie czytelne, przedstawiamy poniżej zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.
  2. Obsługa Użytkownika, formularze kontaktowe, social media, komunikacja elektroniczna

   1. W przypadku, gdy będziesz chciał/chciała uzyskać informacje na temat naszych produktów lub usług, w tymi ich dostępności oraz cen lub też będziesz zainteresowany/zainteresowana innymi ważnymi dla Ciebie informacjami, np. na temat Twoich zamówień, umożliwiamy Ci kontakt z nami za pośrednictwem dostępnych elektronicznych kanałów komunikacji, w tym poprzez e-mail, telefon lub formularz kontaktowy. Będzie to wymagało podania przez Ciebie danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z nami i udzielenia przez nas odpowiedzi. W takich przypadkach wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia Ci odpowiedzi. Kontakt z nami możesz uzyskać również poprzez nasze profile w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn itp. W tym celu możesz wysłać do nas wiadomość lub napisać komentarz. Używamy tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub komentarze. Możemy także kontaktować się z Tobą w celach związanych z naszymi usługami, obsługą Klienta itp. W takim przypadku będziemy wykorzystywali wcześniej podane przez Ciebie dane kontaktowe, np. e-mail, telefon. W związku z powyższym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
    • przyjęcie zapytania kontaktowego niezwiązanego bezpośrednio z wykonaniem umowy/realizacją zamówienia i udzielenie na nie odpowiedzi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania przedmiotu zapytania lub prośby.
    • kontaktowanie się z Klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail, telefon oraz kanały social media. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usługi. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług.
    • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia świadczenia usługi.
  3. Marketing

   1. Możemy kierować do Ciebie działania marketingowe. Działania te mogą obejmować prezentację treści marketingowych w postaci reklamy kontekstowej oraz innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów lub usług (przesyłanie drogą elektroniczną komunikatów handlowych lub inne działania marketingowe). Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów marketingowych wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo. Zapewnimy Ci również możliwość rezygnacji z naszych działań marketingowych w dowolnym momencie. W związku z powyższym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
    • dostarczanie treści marketingowych w postaci reklam kontekstowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w ramach bezpośredniego marketingu własnych produktów bądź usług). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów prawa telekomunikacyjnego) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe) za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem, poczty e-mail, drogą SMS/MMS, push. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 173 prawa telekomunikacyjnego lub art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na promowaniu towarów lub usług w związku z wyrażoną zgodą na kanał komunikacji). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (na podstawie przepisów prawa telekomunikacyjnego lub ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. Konkursy, akcje promocyjne, loterie

   1. Okresowo możemy organizować różnego rodzaju konkursy, akcje promocyjne i loterie. Jeżeli podejmiesz decyzję o udziale w tego typu wydarzeniach, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do sprawnego ich przeprowadzenia. W przypadku, gdy podejmiesz decyzję o udziale w konkursach, akcjach promocyjnych lub loteriach, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, tj. do sprawnego przeprowadzenia tych wydarzeń. Dane będą traktowane z należytą starannością i zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
    • działania zmierzające do umożliwienia uczestnictwa w konkursach, akcjach promocyjnych i loteriach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających ze złożonego przyrzeczenia publicznego, organizacją konkursów, akcji promocyjnych i loterii). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia uczestnictwa w konkursie (np. wydania nagrody) lub akcji promocyjnej lub do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu.
    • realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów, w szczególności ustawy o grach hazardowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego). Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
    • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z umożliwieniem uczestnictwa w konkursach, akcjach promocyjnych i loteriach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia uczestnictwa w wydarzeniu lub realizacji wydarzenia.
  5. Rekrutacja

   1. Chcąc aplikować do pracy w NorDan w odpowiedzi na oferty pracy dostępne w zakładce KARIERY, poprosimy Cię o podanie pewnych informacji o sobie. Użytkownik może aplikować w odpowiedzi na konkretne oferty pracy lub też wyrazić chęć uczestnictwa w innych, przyszłych procesach rekrutacyjnych.
   2. Proces rekrutacyjny przeprowadzamy z wykorzystaniem systemu rekrutacyjnego eRecruiter. Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z niezwiązanych z rekrutacją funkcji platformy eRecruiter, może pojawić się konieczność podania przez Ciebie danych osobowych. W tej sytuacji, rolę administratora Twoich danych przejmuje eRecruiter, działając niezależnie od naszej firmy. Chcąc dowiedzieć się więcej o zasadach przetwarzania danych przez dostawcę systemu eRecruiter, zachęcamy do odwiedzenia strony: https://go.erecruiter.pl/jak-przetwarzamy-twoje-dane.
   3. Mając na uwadze powyższe, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:
    • podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i wykonania umowy). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
    • realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczącymi przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 §1 Kodeksu Pracy (niezbędność przetwarzania do wykonania obowiązku prawnego).
    • przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa przekazanych przez kandydata w procesie rekrutacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
    • Przechowywanie danych osobowych na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody.
    • udostępnienie danych osobowych kandydatów aplikujących na stanowiska kierownicze do osób podejmujących decyzję na poziomie całej Grupy NorDan Gruppen AS. Dane te będą udostępniane do podmiotu wiodącego w ramach Grupy, który ma swoją siedzibę w Norwegii. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na zrealizowaniu procesu rekrutacji zgodnie z procedurami przyjętymi w Grupie NorDan Gruppen AS). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
    • przetwarzanie danych szczególnych kategorii, np. dotyczących zdrowia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyraźna zgoda kandydata (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
    • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przeprowadzonych działań rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na ochronie praw administratora). Dane osobowe będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
  6. Obsługa mediów społecznościowych

   1. Przetwarzamy także dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, YouTube). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszego profilu, w tym w celu informowania o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
    • obsługa profilu w mediach społecznościowych oraz promocja własnych produktów lub usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na obsłudze profilu i promocji własnych produktów i usług). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korzystania z usług danego serwisu społecznościowego lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   2. Współadministratorami są także właściciele danego serwisu społecznościowego. Korzystanie przez Ciebie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, którzy świadczą samodzielnie i niezależnie swoje usługi na Twoją rzecz:
  7. Prowadzenie analiz statystycznych

   1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas do celów analitycznych i statystycznych. W takim przypadku wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe do prowadzenia analiz Twojej aktywności w naszej Witrynie oraz w celu doskonalenia jego funkcjonalności. Mogą to być w szczególności następujące dane: adres IP, adres url żądania, dane identyfikacyjne wykorzystywanego urządzenia, informacje zapisywane w dziennikach serwera, dane dotyczące przeglądarki, informacje dotyczące systemu operacyjnego itp. W związku z powyższym Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:
    • prowadzenie analiz statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na analizie aktywności Użytkowników, w tym aktywności historycznych, w celu optymalizacji świadczonych usług). Dane osobowe będą przetwarzane do ostatniego dnia roku kalendarzowego następującego po upływie 3 lat od momentu zebrania danych lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • prowadzenie działań analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W ramach narzędzi analitycznych mamy dostęp wyłącznie do informacji anonimowych. Ze względu na podzielone opinie dotyczące anonimowego przetwarzania danych za pośrednictwem ww. narzędzi i przypisania im charakteru danych osobowych, w takim przypadku przetwarzanie tych danych będziemy opierali na Twojej zgodzie na wykorzystywanie cookie analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Więcej informacji na temat wykorzystania cookie znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
   2. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami.
 6. Twoje prawa

  1. W związku z przetwarzaniem Twoich Danych osobowych przysługują Ci poniże prawa:
   1. Prawo dostępu do danych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, jak również w zakresie określonych informacji, np. dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych itp. Przysługuje Ci także prawo dostępu do swoich danych osobowych, w postaci uzyskania ich kopii.
   2. Prawo do sprostowania danych. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratora niezwłocznego poprawienia Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne.
   3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych np. w przypadku, gdy dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została Twoja zgoda na dalsze przetwarzanie danych. „Prawo do bycia zapomnianym” nie stanowi jednak bezwzględnego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych, ponieważ istnieją od niego pewne wyjątki, np. w przypadku, gdy Administrator potrzebuje nadal je wykorzystywać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub też w celu wypełnienia obowiązku prawnego.
   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo do powstrzymania Administratora przed dalszym wykorzystywaniem Twoich danych osobowych w przypadku, gdy np. Administrator jest w trakcie oceny żądania sprostowania Twoich danych. W sytuacji ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator nadal może je przechowywać, jednak nie może ich dalej aktywnie wykorzystywać, chyba że wyrazisz na te działania zgodę.
   5. Prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych dla Twoich własnych celów u innych, odrębnych administratorów danych. Z niniejszego prawa możesz skorzystać wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy. W takim przypadku dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym oraz nadającym się do odczytu maszynowego formacie.
   6. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Administrator może odmówić Ci realizacji powyższego prawa, jeżeli wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   7. Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
  2. Wnioski związane z żądaniami realizacji Twoich praw mogą być złożone przez Ciebie:
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@nordan.pl;
   • listownie na adres: NorDan Sp. z o.o., Powodowo 54, 64-200 Wolsztyn, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
  3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, w szczególności:
   1. z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać;
   2. jakiego celu przetwarzania dotyczy Twoje żądanie.
  4. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takim wypadku, Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł (słownie: trzydziestu złotych) lub odmówić realizacji Twojego żądania.
  5. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w terminie do 1 miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności prolongaty tego terminu (max. o 2 miesiące), poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.
 7. Odbiorcy danych

  1. W związku z przetwarzaniem danych Twoje dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
   1. podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Witryny takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania Witryną, podmiotom świadczącym obsługę techniczną Witryny, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcom zapewniającym oprogramowanie służące do komunikacji z Użytkownikami, w tym komunikację realizowaną za pomocą dedykowanych algorytmów, dostawcom zapewniającym narzędzia w zakresie cyberbezpieczeństwa, itp.
   2. podmiotom wchodzącym w skład grupy NorDan Gruppen AS;
   3. pozostałym podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne dla zrealizowania celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, np.: usługi pocztowe, przewozowe lub kurierskie, firmy transportowe itp.
  2. O ile wyrazisz taką, Twoje dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
  3. Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  4. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług.
 8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

  1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej (więcej informacji: European Commission: Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries);
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską (więcej informacji: European Commission: Model contracts for the transfer of personal data to third countries).
 9. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  1. Profilowanie jest zautomatyzowanym przetwarzaniem danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych, np. osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania, lokalizacji itp.
  2. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.
 10. Obowiązek podania danych

  1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do korzystania z Witryny, jak również do realizacji zamówień.
 11. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  1. Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Przed złożeniem skargi do organu nadzorczego zachęcamy się do kontaktu z nami w celu zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 12. Bezpieczeństwo danych osobowych

  1.  Na bieżąco analizujemy procesy przetwarzania danych w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  3. Regularnie aktualizujemy swoje zabezpieczenia IT, aby zapewnić ochronę przed wirusami, malware i innymi formami szkodliwego oprogramowania. Korzystamy również z systemów zabezpieczających, takich jak firewall, systemy wykrywania i odpowiedzi na incydenty, systemy kontroli dostępu i metody szyfrowania danych.
  4. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury zarządzania incydentami związanymi z ochroną danych, w tym procedury powiadamiania o naruszeniach ochrony danych osobowych. W przypadku naruszenia ochrony Twoich danych osobowych, które może prowadzić do wysokiego ryzyka naruszenia Twoich praw lub wolności, powiadomimy Cię o tym zgodnie z obowiązującym prawem.
  5. Regularnie także przeprowadzamy przeglądy i audyty swoich procedur i zabezpieczeń w celu zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych.
 13. Pliki cookies

  1. Witryna wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer internetowy i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, strona rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego użytkownik łączy się z witryną. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych tylko serwerowi, który je utworzył.
  2. Witryna korzysta z dwóch typów plików cookie: „sesyjnych” (session cookies) i „stałych” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowuje się w urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowuje się w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. Używamy plików cookie, aby zwiększyć m.in. komfort korzystania z naszej witryny. Pliki cookie mogą być także wykorzystywane przez systemy informatyczne podmiotów trzecich, np. w celach analitycznych lub marketingowych.
  4. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień Twojej przeglądarki dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynie.
  5. Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
   1. Ustawienia plików cookies: Internet Explorer
   2. Ustawienia plików cookies: Edge
   3. Ustawienia plików cookies: Chrome
   4. Ustawienia plików cookies: Firefox
   5. Ustawienia plików cookies: Opera
   6. Ustawienia plików cookies: Safari
   7. Pliki cookies w: Android
   8. Pliki cookies w: Blackberry
   9. Pliki cookies w: iOS (Safari)
  6. Dodatkowo istnieje możliwość wyłączenia plików cookie Google Analytics, pobierając moduł dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
  7. Nasza Witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji innych podmiotów, które również mogą wykorzystywać cookies. Nie mamy wpływu na zakres ich stosowania. Możesz jednak przed skorzystaniem z ww. stron internetowych lub aplikacji zapoznać się z politykami cookies podmiotów, które za nie odpowiadają i zdecydować, czy zgadzasz się na stosowanie ich cookies na Twoich urządzeniach.
 14. Zmiany polityki prywatności

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie stosownych potrzeb możemy ją zmieniać lub uzupełniać.
  2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki Prywatności powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację w naszej Witrynie lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

Spis treści